Zpráva o předškolním vzdělávání ve školním roce 2013/14

/Zpracovaná podle osnovy dané Odborem školství Úřadu Městské části Praha 7/

 

 

 

Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě University Karlovy

Praha 7, Na Výšinách 3

Zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení  č.j. 716/00, ze dne  21.12.2000.

 

Zřizovatelem je Městská část Praha 7.

 e-mail: mts-vysiny@volny.cz

webové stránky: msnavysinach.cz

https://www.facebook.com/NekonecnyPribehPromenaZahradyMsNaVysinach

 

1.Charakteristika mateřské školy

·         Věcné (materiální) podmínky předškolního vzdělávání

Prostorové možnosti mateřské školy jsou dobrým zázemím pro předškolní vzdělávání i další aktivity školy. V červnu 2013 byla ukončena rekonstrukce školy spočívají ve výměně oken, zateplení objektu a zastřešením lodžií a teras. Každá ze šesti tříd tvoří samostatnou jednotku se sociálním zázemím. Prostorové uspořádání tříd rozšířených o prostor lodžií vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním aktivitám a činnostem dětí. Nábytek ve třídách umožňuje dětem jeho rozsáhlé využití k zajímavým řešením prostoru třídy, umožňující systémové aplikace, pro volnou i didaktické výukové programy, výtvarné, pracovní i další činnosti.Děti si vytváří zajímavé hrací koutky, používají jednotlivé systémy k rozšíření pracovního i hracího prostoru, mají dostupný materiál a pomůcky.

Ve třídě DELFÍNÚ  se osvědčilo multifunkční patro, které děti s nadšením využívají ke svým hrám, odpočinku a relaxaci i jen tak si někde ve skupince popovídat. Své využití má i v realizaci  třídních projektů .

Vybavení hračkami, didaktickými a audiovizuálními pomůckami, výtvarným materiálem a potřebami, náčiním a nářadím pro tělesnou výchovu, dětskými hudebními nástroji je průběžně obnovováno a doplňováno podle finančních možností, které jsou v posledních letech velmi omezené i v důsledku finančního řešení.  Pracujeme s  interaktivní tabuli, která přispívá k obohacení obsahu předškolního vzdělávání. Ve třídách je dětská knihovna a  starší  počítače s programy pro předškolní vzdělávání vhodné k  individuální i skupinové práci. Daří se nám úspěšně využívat  KidSmart Center (jejichž součástí je osobní počítač, monitor, klávesnice, myš, reproduktory, mikrofon, tiskárna ).Výukové software odpovídá požadavkům předškolního vzdělávání a vhodně jej doplňuje, rozvíjí logické myšlení, tvořivost a fantazii, dává prostor pro experimentaci dětí, rozvíjí prostorovou orientaci, procvičování číselných znaků, třídění, časové pojmy, rozlišování geometrických tvarů, zapojování zrakového, sluchového a hmatového vnímání i jemnou motoriku.Nabízí s vtipem i humorem několik stupňů obtížnosti plnění jednotlivých úkolů. Vzhledem ke stáří KidSmart Centra bude nutná výměna jednotlivých součástí /Pc, monitoru i tiskáren/.

Na učební pavilon mateřské školy bezprostředně navazuje venkovní prostor školní zahrady, jehož vybavení vzalo za své při rekonstrukci školy. Stavební práce plochu i hrací prvky na školní zahradě zcela zdevastovaly, řešili jsme  jejich opravu, zatravnění zdevastované plochy a pod.

Přihlásili jsme se ke grantové výzvě 2013- ZAHRADA HROU, kterou vyhlásila Nadace Proměny. V rámci žádosti jsme zpracovali projektový záměr s názvem "Nekonečný příběh" .  Plně využíváme  dopravní hřiště DDM, které už také chátrá .  

V souladu s hygienickými normami je i zařízení školní kuchyně, v tomto roce jsem vyměnili staré pracovní stoly a regály za nerezové v celkové částce 140.012,-Kč. V přípravnách jídla jsme instalovali nové myčky nádobí.

Vstupy do budovy jsou zabezpečeny elektronickým zabezpečovacím zařízením na čipy.

 

·         Životospráva a psychosociální podmínky

Poskytujeme dětem celodenní stravování dětí, které odpovídá současným  výživovým trendům a  normám včetně pitného režimu. V současné době zajišťujeme na základě dohody s rodiči stravování dvou dětí s bezlepkovou dietou a diabetes.

 Program činností  je vyvážený, pružný a lze jej přizpůsobit situaci a potřebám dětí. Zajišťuje bezpečnost dětí, umožňuje realizaci navozených činností jak ve skupinách , tak i individuálně i přes vysoký počet přítomných dětí. Respektujeme individuální tempo a umožňujeme dětem dokončit činnost. Základem je uspokojení základních psychických potřeb, potřeba stálosti, řádu a smyslu v podnětech, ale i potřeba svobody . Daří se nám vyvažovat potřebu svobody a potřebu řádu. Spolu s dětmi máme stanovena smysluplná a dětem srozumitelná pravidla chodu mateřské školy a soužití ve skupině.

Režim dne nerespektují někteří rodiče i přes naše výhrady a doporučení, přivádějí děti do mateřské školy pozdě a narušují tím průběh spontánních i řízených činností a  zapojení dítěte do těchto aktivit.   

 Pro bezproblémový nástup dítěte do mateřské školy organizujeme společná i individuální setkání s rodiči a dětmi přijatými k předškolnímu vzdělávání  od zápisu do konce června školního roku před nástupem do mateřské školy.Vysvětlujeme rodičům význam adaptačního programu a vedeme rodiče k jeho využití. Při nástupu dítěte umožňujeme rodičům pobývat se svým dítětem ve třídě mateřské školy. Velkým přínosem pro bezproblémové zvládnutí adaptace dítěte je jeho předcházející pobyt v mateřském centru školy.

 

 

·         Organizační a personální  podmínky

Provoz mateřské školy vychází z potřeb dětí i rodičů, je od 7,00 hodin do 16,30     

hodin. Umožňuje tak pravidelné překrývání  hodin přímé pedagogické činnosti obou učitelek ve třídě (  individuální přístup i skupinovou práci, organizační zajištění výletů,tématických vycházek i návštěv divadel a galerie).

Denní řád (režim dne) je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Snažíme se o uspokojování fyziologických potřeb dětí, střídání různých aktivit. Prostorové uspořádání samostatných tříd umožňuje klidné, přirozené přechody mezi činnostmi, nemáme doby čekání a prostojů.  Přizpůsobujeme délku odpoledního spánku a odpočinku individuální potřebě dětí a jejich věku. Spontánní i řízené činnosti jsou v programu každé třídy vyváženy a to včetně činnosti zájmových kroužků.

 

Pedagogové v mateřské škole mají předepsanou odbornou kvalifikaci,  jedna učitelka si rozšiřuje vzdělávání na Pedagogické fakultě UK- kombinované bakalářské studium učitelství pro mateřské školy .  Jedna učitelka nesplňuje odbornou kvalifikaci  i když je absolventkou vysoké školy bakalář - obor sociální pedagog. Snažíme se být  pracovním týmem, ve kterém funguje spolupráce, důvěra, tvořivost a tolerance. Vedení školy ponechává učitelkám dostatek pravomocí, respektuje jejich názor a podporuje je v tvůrčí pedagogické práci.

Školním řádem jsou dány podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí i rodičů, zákonných zástupců dětí, podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, provoz a vnitřní režim školy .

 

2. Školní vzdělávací program

Po zásadní úpravě vzdělávacího programu v září 2013  vznikl dokument, který tvoří obsahový základ předškolního vzdělávání v naší mateřské škole, je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání č.j. vydaného MŠMT č.j. 32 405/2004-22 ze dne 3.1.2005

Využíváme v něm integrujícího charakteru ročních období pro tvorbu dlouhodobých i dílčích projektů - integrovaných vzdělávacích celků:

      JARO

      LÉTO

      PODZIM

      ZIMA

 

Nastavili jsme parametry pro jeho přehlednost i zjednodušení. Doplnili jsme ŠVP konkrétními dílčími vzdělávací cíli jednotlivých činností např. výtvarně vzdělávací dimenze ŠVP, osvojování výt.jazyka, výtvarné úkoly, řešení problémů a pod.. V TVP jsme pokročili v konkretizaci dílčích vzdělávacích cílů   a obsahu předškolního vzdělávání.

Ve vazbě na schválený dokument "Konkretizované očekávané výstupy RVP PV"  /KOV/ jsme upravili sledování a doplňujeme konkretizaci vzdělávacích výsledků u předškoláků.

 ŠVP je funkční, reflektuje cíle všech rozvojových oblastí, je východiskem pro přípravu a realizaci třídních vzdělávacích programů, vyváženosti vzdělávacího obsahu z hlediska pokrytí všech vzdělávacích oblastí (v integrovaných blocích i dílčích tématických celcích) . Důslednou evaluací a hodnocením se snažíme průběžně zjišťovat  a vyhodnocovat  výsledky předškolního vzdělání i vzhledem k obsahu, formám i metodám práce.

 

Cíle předškolního vzdělání :

n rozvíjení dítěte a jeho učení a poznání

n osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

n získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Systém integrovaných (programových)bloků a tématických celků  umožňuje učitelkám pracovat cíleně, tvořivě i s určitý nadhledem.

Jsme vedeny snahou o otevřené plány, kde zůstává prostor pro průběžné rozvíjení činností, dotváření a změnu, ale především aktivní vstup dětí i rodičů .Komplexnost a všestrannost rozvoje předškolního dítěte jsou podstatné, nelze dost dobře dělat ostré hranice mezi rozvíjejícími aktivitami zdánlivě odlišných oblastí.

 

3.Pedagogičtí pracovnici školy :

 

a)věková struktura pedagogických pracovníků k 31.12.2013

Věk

do 30 let

  do 40 let

 do 50 let

 do 60 let

nad 60 let

z toho

důchodci

počet

        1

        1

         6

       2

          3

        3

z toho mužů

        0

        0

         0

       0

          0

        0

 

b)kvalifikace pedagogických pracovníků k 31.12.2012

Počet plně kvalifikovaných pedagogů : 12

Stupeň vzdělání

 

             1

             2

              3

             4

Počet pedagogů

             2

             1

               0

 

             9

Stupeň vzdělání:

1-    s vysokoškolským vzděláním

2-     s obsahově ucelenou částí vysokoškolského studia s titulem bakalář se zaměřením na předškolní pedagogiku nebo management

3-    s vyšším odborným vzděláním ukončeným absolutoriem se zaměřením na předškolní a sociální pedagogiku

4-    s úplným středním odborným vzděláním se zaměřením na předškolní pedagogiku

 

Počet nekvalifikovaných : 1

 

 

4.Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti pedagogické, psychologické , didaktické je potřebné. Finanční prostředky nám nedovolují vybírat a realizovat  zajímavé nabídky vzdělávacích institucí ve větší potřebné míře.

Jedna učitelka si rozšiřuje vzdělávání na Pedagogické fakultě UK- kombinované bakalářské studium učitelství pro mateřské školy .  

 

Počet účastníků

           N á z e v    a k c e

1

Podpora logopedické prevence a náprav ve vývoji řeči

NIVD Praha 26.3.2014

1

Enviromentální výchova v MŠ jako součást RVP -Čtvero ročních období

NIDV Praha 31.3.2014

1

Už půjdu do školy? Školní zralost dítěte.

NIVD Praha 2.4.2014

 

Předčtenářská gramotnost

NIVD Praha 8.4.2014

1

Agrese a agresivita u dětí a mládeže pro učitelky MŠ

NIVD Praha 9.4.2014

2

Poznávání živé a neživé přírody prostřednictvím pokusů

NIVD Praha 2.6.2014

2

Sněm SPV  :"Dopad NOZ na činnost MŠ"

                     "Hranice a horizonty v předškolním vzdělávání"

Praha 29.11.2013

1

Metody a formy aktivního učení se zaměřením na matematickou gramotnost

PAU o.s. 3.12.2013

2

Konference "Školní zralost"

Raabe  24.4.2014

1

"Rozvoj dětské tvořivostiů

Pedagogická fakulta UK 22.4. 20144

1

"Žák s problémovým chováním ve světě školních nároků"

Pedagogická fakulta UK 21.3.2014

2

SMART Klub nejen pro MŠ

Praha 21.5.2014

AV Media a.s.

 

5. Zápis do mateřské školy 2014/15

 

 

přihlášené děti

 přijaté děti

děti odcházející do ZŠ

počet

z toho:

z toho:

HMP

ost. kraje

HMP

ost. kraje

152

158

1

49

52

0

52

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ve školním roce 2013/14  uskutečnila na MŠ ČŠI inspekci ve dnech 4.-6.11.2013

 

Předmět inspekční činnosti

Získávání a analyzování informací o vzdělávání dětí, o činnosti školy a sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy podle § 174 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného školou podle § 174 odst. 2 písm. b) školského zákona.

Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušného školního vzdělávacího programu; zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (dále „RVP PV“) podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.

Závěry

a) Činnost školy odpovídá zápisu do rejstříku. Využívané metody a formy

korespondovaly s požadavkem na předškolní vzdělávání. Ve sledovaném období škola dokázala zajistit poměrně bezpečné prostředí. Materiálně technické podmínky i vybavení školy jsou na nadstandardní úrovni. Pozitivní je snaha ředitelky o získávání dalších finančních prostředků a její angažovanost v oblasti zajištění profesního růstu učitelek. Věkově stejnorodé uspořádání tříd přineslo díky skupinovému zajištění vzdělávání a souběžnému působení učitelek ve třídě kladné výsledky.

b) Oblast řízení je na požadované úrovni. Škola vede povinnou dokumentaci. ŠVP PV

byl doplněn tak, aby byl v souladu s RVP PV. Školní řád byl v průběhu inspekčníčinnosti dodatečně zveřejněn na přístupném místě dle požadavku školského zákona.

c) Škola má příležitost ke zlepšení v oblasti časového začlenění kroužku angličtiny do režimu dne tak, aby neprobíhal na úkor vzdělávání podle ŠVP PV.

d) Od poslední inspekční činnosti došlo k rekonstrukci školy, k obnově jejího vybavení a k doplnění didaktických pomůcek a hraček. Pozitivním zjištěním je dlouhodobé udržení kvality průběhu vzdělávání a dosahování výsledků u předškolních dětí.

 

V průběhu března- dubna 2014 se uskutečnila prověrka auditora k účetní závěrce 2013 a výsledku hospodaření za rok 2013, zadaná MČ Praha 7 firmě Schaffer & Partner Audit s.r.o.

Vzhledem k tomu, že škola nebyla dotazována ani nebylo požadováno vyvětlení k účetnictví, účetním dokladům i závěrce 2013 domníváme se, že výsledek auditu neshledal pochybení ani v účetnictví ani ve způsobu hospodaření příspěvkové oganizace 2013. MČ Praha 7 se školou výsledek auditu neprojednala.

 

7. Základní údaje o hospodaření školy

V této zprávě se budu zabývat závěry rozborů hospodaření školy v roce 2013

 

Hospodářský výsledek 2013

 

            Hospodářský výsledek

             

 - hlavní činnosti

21.232,77

 - z  jiné činnosti

124.848,-

  Celkem k 31.12.2011 před zdaněním

146.080,77

   Předpokládané zdanění celkem

0

    CELKEM po zdanění (zisk +a ztráta-)                           

 

146.080,77

 

 

Zastupitelstvo MČ Praha 7 na svém jednání dne 18.2.201 schválilo usnesením č. 0010/13 rozpočet městské části Praha 7 na rok 2013. Neinvestiční příspěvek na provoz mateřské školy pro rok 2013 činil 1.214.900.-Kč , byl navýšen o 100.000,-Kč na úkor odvodu z investičního fondu školy. Dále jsme obdrželi  228.800,-Kč /UZ098/, na úhradu auditu ve výši 59.290,-Kč a na energie 169.510,-Kč.

 

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2013, úpravu rozpočtu jsme obdrželi od MHMP dne 30.4. Zastupitelstvo hl.m.Prahy svým usnesením č. 709 ze dne 30.4.2013 schválilo úpravu závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol zřizovaných Městskými částmi hl.města na rok 2013.

Celková objem neinvestičních výdajů na přímé náklady na vzdělávání byl schválen podle krajského normativu a činí 6.499.000,-Kč, z toho prostředky na platy činí 4.718.000,-Kč. Limit pracovníků byl rozepsán na 21,75 přepočtených zaměstnanců.

        Po odejmutí  osobního ohodnocení většině zaměstnanců z důvodů nedostatku  přidělených prostředků na platy , jsme se z rozpočtem na přímé náklady na vzdělávání vyrovnali. Z požadovaného navýšení prostředků na platy na úhradu zaplacení čerpání dovolené po ukončení mateřské dovolené dvěma pracovnicím /nejsou v limitu pracovníků pro rok 2013/ ve výši 53.878,-Kč a  14.862,-, jsme obdrželi pouze 30.000,-Kč a 8.000,-Kč jsme převedli z plánovaných OON.

   Vlastních tržby v hlavní činnosti jsou v rozpočtu na rok 2013 dány částkami vycházející z počtu dětí, které platí úplatu za předškolní vzdělávání a měsíční výší této úplaty, která činí ve školním roce 2012/13, 700,-Kč ve školním roce 2013/14  se tato částka vzhledem k výši neinvestičních výdajů roku 2012 snížila na 550,-  .

 

Rozpočet školy byl upraven se zapojením fondů školy a navýšením neinvestičního příspěvku o částku 100.000,-Kč na vrub odvodu z investičního fondu.

Byly účtovány náklady v doplňkové činnosti podle skutečného vyúčtování služeb a v souladu se směrnicí školy pro účtování doplňkové činnosti.Bez grantů byl provoz Mateřského centra ve ztrátě 124.828,35Kč.Ceny už nelze rodičům navýšit, pokud chceme Mateřské centrum i na dále provozovat musí jej dotovat ostatní doplňkové činnosti.

V souvislosti s dokončením rekonstrukce školy bylo nutné vybavit nové prostory školy a šatny provozních pracovníků nábytkem a zakoupit lednicí do ŠJ dále jsme po třiceti letech vyměnili deky a polštáře pro děti za antialergické, prošívané v částce 67.252,-Kč

Museli jsme provést např. tyto opravy:

·         topenářské práce ve výši 29.536,-Kč

·         instalatérské práce na základě požadavku Pražských vodovodů a kanalizací a.s. při výměně vodoměru činily 25.506,-Kč

·         ostatní instalatérské práce včetně seřízení a údržby bezdotykových baterií činily 31.663,-Kč

·         oprava dveří 6.050,-Kč

·         nové dveře na letní záchodky 19.104,-Kč a stříška nad nimi 28.000,-Kč

·         oprava herních prvků na školní zahradě podle požadavků revizní zpráva stála celkem 46.488,20Kč.

·         na chodníku před budou školy jsme museli zaplatit nový uzávěr plynu za 4.277,-Kč

·         vzhledem k tomu, že došlo k výměně nákladního výtahu byla provedena revize stávajícího za 5.445,-Kč

·         opravy výtahu stály 11.626,92Kč

 

Mateřská škola obdržela darem od židovské obce nábytek /DDHM/ ve výši 53.712,-Kč, dětská lehátka ve výši 51.000,-Kč a další drobné předměty  v částce 5.712,-Kč, celková výše daru činila 110.424,-Kč

Skutečné náklady mateřské školy v roce 2013 včetně zapojení vlastních fondů / fondu rezervního a fondu odměn/ a UZ 098 pro výpočet úplaty za předškolní vzdělávání činí 2.328.190,13 Kč. Z těchto nákladů mateřské školy je výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2014/15 stanovena na  570,-,-Kč měsíčně.

V roce 2013  mateřská škola udržela vyrovnané hospodaření se ziskem v hlavní činnosti 21.232,77 Kč a v doplňkové činnosti 124.848,-Kč.

 

 

8.Naplňování cílů předškolního vzdělávání

 

 Daří se nám:

 

·         Doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem různorodých a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a vzdělávání.

·         Nabídnout vhodné vzdělávací prostředí pro dítě, které je vstřícné, podnětné, zajímavé a snad i obsahově bohaté.Dítě se zde může cítit bezpečně, spokojeně a pociťovat radost z přiměřené činnosti.

·         Využívat procesu spontánního učení i didakticky zaměřených činností /princip vzdělávací nabídky a aktivní účasti dítěte/.

·         Obsah tématických bloků nabízet v přirozených souvislostech a vazbách na zkušenosti předškolního dítěte v běžných životních situací, zvláštních událostí  a situací, včetně fantazijního přetváření skutečných zážitků a zkušeností setkáváním se  s uměním.

·         Naplňovat princip rozvíjení komunikace a spolupráce / projevuje se to v přátelských vztazích mezi dětmi navzájem , mezi dětmi a dospělými/.

 

 

 

 

                                                                     


 

 

·         Ve spolupráci s klinickou logopédkou řešit prevenci vad výslovnosti  i odstraňování vad výslovnosti /patlavost, dyslálii / zejména u předškolních dětí.

·         Tvořivě rozvíjet výrazové aktivity dětí, tzn. osvojování  komunikačních verbálních i neverbálních prostředků v činnostech kognitivních, pohybových, výtvarných, dramatických, hudebních a hudebně pohybových.

·         Rozvíjet kompetence k učení, dobré výsledky máme při uplatňování získaných zkušeností v praktických situacích.

·         Odkrývat přístupnou formou na běžných a známých činnostech přípravu na školní matematiku

·         Zejména ve třídách předškoláků vést dětí k tomu, aby byly všímavé a vstřícné k sobě navzájem ohleduplné  a  pomoci si navzájem.  

·         Pracovat s programy na počítači a interaktivní tabuli, jsme si vědomi toho, že počítač ani interaktivní tabule nenahradí aktivity na bázi kineze nebo manipulace, jež se dobře ukládají do paměti a vhodně stimulují řeč, umožňují zaujmout různé role , obměnit prostředí.                                               

·         Připravovat alternativní program ve spolupráci s Židovskou obcí v Praze , ve třídě 1.B. Cílem tohoto programu je, aby si děti uvědomovaly svou identitu a židovské zvyky, tradice se staly součástí jejich života.Tento program přispívá k vzájemného poznání a        respektování rozdílných tradic a zvyků. Získáváme  informace a poznatky z mateřských škol s obdobným programem v Maďarsku, Německu, Velké Británii, Polsku, USA.

·         Doplňovat obsah předškolního vzdělávání  zajímavým programem CENTRA volného času dětí (zájmový kroužek hra na zobcovou flétnu, výtvarný, keramický, dramatický, hudebně pohybový, angličtina).

·         Naplňovat program MATEŘSKÉHO CENTRA a přispívat k osobnostnímu rozvoji dětí mladší tří let . Vytvářet dobré předpoklady pro zahájení předškolního vzdělávání v mateřské škole.

·         Škola zapojuje rodiče do tvorby základních dokumentů /projektů/, spolurozhodování a účast na životě školy. Např. aktivní účast rodičů při zpracování grantového projektu "Nekonečný příběh" a následných akcích pro školní zahradu. Přínosem je podíl rodičů na pomoci a řešení problémů školy i sjednocení se na společných cílech.

·         Pravidelně informujeme rodiče o činnosti školy a jejich výsledcích a seznamujeme je s odbornými informacemi z oblasti předškolní výchovy.

 

Rezervy přetrvávají v těchto oblastech:

 

·         Ve větší aktivizaci dětí objevovat a experimentovat .

·         Ve vedení děti k samostatnosti při hledání řešení nejrůznějších problémů.

·         Předškolní věk je pro rozvoj řeči velmi významné období. Do mateřské školy nastupuje poslední dobou stále více dětí, jejich mluvní projev je katastrofální a neodpovídá věku.Aktivní slovník je chudý i kvalita dětské výslovnosti klesá.Ve vzájemném vztahu myšlení a řeči se objevují různé disproporce.  Je nutné se zaměřit na zlepšování zvukové analýzy slyšené řeči a rozvíjet řečovou motoriku.

·         Důsledně vyhodnocovat vyváženost spontánních a řízených činností.

·         Využívání metod podporujících prožitkové a kooperativní učení.

·         Uplatňování individuálně vhodných přístupů a postupů ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

·         Důsledně rozvíjet autoregulační procesy, pracovní návyky i pracovní tempo, schopnost dokončit hru a práci.

·         Zhodnotit realizaci TVP z hlediska realizace pohybových činností jak v režimu dne, tak v režimu celé školy a to ve vztahu k potřebám dětí a pěstování jejich zdraví.

·         Ve vytváření přírodovědných koutků / péče o zvířata ve třídě/, práce dětí na s různými materiály, práce na školní zahradě / pěstování bylinek, květin, zeleniny/.

 

Škola byla úspěšná v těchto grantových projektech :

 

Nadace PROMĚNY - grantový projekt na rekonstrukci školní zahrady "Nekonečný příběh"

Škola  uspěla ve vyhodnocení grantového projektu "Nekonečný příběh" a obdržela příspěvek  ve výši celkem 750.000,-kč,  jsou uloženy v rezervním fondu školy. Čekáme na uzemní souhlas a vyjádření zřizovatele na dofinancování rekonstrukce podle schváleného rozpočtu pro podání žádosti o grant a rozpočtu stavby. Dále na rozhodnutí o výběrovém řízení na dodavatele stavby. Rekonstrukci zahrady - stavbu s vyúčtováním grantového příspěvku je nutné dokončit  do 31.5.2015.

 

Stručný popis II. etapy:

 

Zhodnocení a další přínos projetu pro školu  - výsledky:

·         KOMUNITA
- zapojení mnoha rodičů i pedagogů do projektu
- zlepšení vzájemné komunikace mezi pedagogy, mezi rodiči i mezi pedagogy a rodiči

·         AKTIVITA
- cca 1x měsíčně společné akce pro rodiče, děti a pedagogy spojené s projektem – mají velmi slušnou účast
- rodiče i pedagogové se aktivně zajímají o to, jak se projekt vyvíjí
- návštěvnost společných akcí spojených se zahradou má zvyšující se tendenci

·         FILANTROPIE
- mnoho rodičů i přátel školky přispělo na projekt finančním či věcným darem

·         REALIZACE
- společnými silami, za minimálních finančních nákladů, se podařilo vytvořit na zahradě mnoho herních i jiných prvků

·         POZNÁNÍ A POZOROVÁNÍ
- děti mají nyní k dispozici několik míst pro pěstování ovoce, zeleniny a bylinek a místo pro pozorování drobné zvířeny (krmítka, hmyzí domek)

·         ZVIDITELNĚNÍ
- díky zvýšené aktivitě na sebe školka přitáhla pozornost nejen místní veřejnosti, ale i zástupců MČ, což se snad pozitivně projeví i na slíbených dotacích

 

 VYUŽITÍ ZAHRADY SOUČÁSTÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

·         PODZIM

ŘÍ, ŘÍJEN

Výšinské podzimní posvícení - oslava podzimu a začátku školního roku na zahradě školky

Sukot – oslava židovského svátku sklizně – stavba přístřešku pod širým nebem – zahrada školky; předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic a poznávání, vytváření kreativních postojů k životu, ke světu, pozitivního vztahu ke kultuře a umění, poznávání jiných kultur

Každý strom je králem trochu – 20.10., oslava Dne stromů; ekologie, vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém žiji, o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi , společností, planetou Zemí, pochopení důležitosti ochrany přírody pro náš život, mít povědomí o významu stromů

Příprava na kulturní a benefiční akci Výšiny sobě – Výšiny všem – hudebně zábavný program dětí ve spolupráci s pedagogy, vystoupení na akci

LISTOPAD

Den podle pana Lady - opékání buřtů a jablek na zahradě školky, drakiáda na Letné, práce s knihami J. Lady, výlet do Hrusic; praktické seznámení s tradičními zvyklostmi české vesnice, osvojení si elementárních poznatků , schopností a dovedností pro navozování vztahu dítěte k druhým (prožitkové učení), seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků s prostředím, v němž dítě žije

·         ZIMA

PROSINEC

Výšinský trhvýtvarné workshopy vztahující se k vánočním svátkům a zimě; rozvoj tvořivosti, kooperativity, rozvoj společenského a estetického vkusu, poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí

Ptáci v zimě – pozorování, krmení, výtvarné činnosti; pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

LEDEN

Orientační běh Nekonečným příběhem – klasický orientační běh v prostředí zahrady; seznámení s plánem zahrady (mapou s vyznačenými místy kontroly), samostatné uvažování, orientace v prostoru , vzájemná pomoc a disciplína

Tu BišvatOslava Nového roku stromů, umět pojmenovat a rozlišovat stromy, keře a jiné plody, mít povědomí o významu životního prostředí, vytváření citlivého vztahu k přírodě, o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, pochopit, že změny způsobené lidskou činností, mohou prostředí vylepšovat, chránit, ale i poškozovat a ničit

ÚNOR, BŘEZEN

Noemova archapovodně, historie, živly, které mohou pomáhat, ale i ničit, morálka, etika

Probouzení stromů a školní zahradě – zdobení dosud neobrostlých stromků – i zimní příroda může být krásná

Vítání jara a vynášení Morany – výroba Morany - tradičního symbolu zimy a jejího konce, vhození do řeky, tradice a zvyky, život na vesnici, význam ročních období v životě lidí

·         JARO

DUBEN, KVĚTEN

Návštěva botanické zahrady – stromy a rostliny, které neznáme a rádi poznáme, co můžeme ochutnat a na co si dáme dobrý pozor, barvy a materiály

Do lesa se stromy - projekt ve spolupráci s Lesy-Praha

·         LÉTO

ČERVEN

Divoké býlí šárecké vílytajemný výlet do největšího pražského lesoparku za tajemstvím víly a jejích tajemných bylinek

Školka v přírodě – užší soužití dětí a pedagogů v přírodě, bez rodičů; samostatnost, odvaha, přátelství, ekologie, příroda okolo nás

Zahradní slavnostrozloučení s dětmi, které odcházejí do školy; hudebně-zábavná vystoupení dětí, kulturní program, komunita,

ČERVENEC, SRPEN

Práááááááázdniny – u babičky, u moře, ať už kdekoliv, vždy se na vás budeme těšit v Nekonečném příběhu, který na podzim začne znova, od začátku...

 

 

MŠMT - Logopedická prevence - schválená dotace  80.000,-Kč

Obecným cílem programu je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, a to jak prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku, tak zlepšováním pracovního prostředí pro zajištění logopedické prevence v předškolním vzdělávání. Jedná se o to zkvalitnit logopedickou prevenci v práci předškolního pedagoga u dětí s narušenou komunikační schopností.

V posledních letech výrazně přibývá dětí s těžkými poruchami komunikačních schopností. Celkový opožděný vývoj řeči, logopedické vady, poruchy pozornosti a soustředění jsou nejčastější příčinou odkladů školní docházky. Základem prevence poruch a vad řečově komunikačních procesů je výchova řeči v plné šíři. Škole se osvědčila intenzivní spolupráce s klinickým logopedem. Kromě odborné přípravy pedagogů na škole k efektivnímu předškolnímu vzdělávání  a všestrannému rozvoji  dětí, včetně logopedické prevence, připravujeme zabezpečení pracovního prostředí kvalitními pomůckami (iPad) včetně softwarového vybavení , didaktickými pomůckami a dalším materiálem, speciálními logopedickými  pomůckami. Pro  informovanost rodičů o problematice aktivního rozvoje řeči dítěte v předškolním věku jsme připravili publikaci Říkej si a hraj" autorkou je PaedDr.Jitka Tučková, obrázky nakreslila Štěpánka Linartová.

 

MHMP - Projekt na podporu vzdělávání na území hl.m.Prahy - schválená dotace 37.000,-Kč

"Rozvoj profesní identity a moderního pojetí předškolního vzdělávání "

Naše mateřská škola  byla vybrána Pedagogickou fakultou UK a.od roku 1994 na základě opakované dohody o spolupráci umožňuje Pedagogické fakultě realizovat pedagogické praxe prezenčního bakalářského studia učitelství pro mateřské školy a podílí se na realizaci výzkumných činností fakulty. Předpokladem práce fakultních učitelů je zvyšování profesního sebevědomí a profesní odpovědnosti.

Vybavit fakultní učitelky  kompetencemi v celém rozsahu tak, aby profesionálně dokázali rozvíjet znalostí a tvůrčí pedagogickou činnost studentů ve vazbě na cíle a obsah předškolního vzdělávání.  Úspěšně realizovat předškolní vzdělávání, jednotlivé činnosti a projektování  s uplatněním teoretických pedagogických, psychologických a didaktických poznatků . Rozvíjet kompetence, které pomohou studentům zvládat měnící se role a zvyšující nároky na učitelskou profesi.

 

MČ Praha 7 - Mateřské centrum "Vrabčáci" - schválená dotace 50.000,-Kč

Cíle projektu:

·         rozšíření předškolního vzdělávání pod věkovou hranici tří let

·         umožnit dětem navazování sociálních vztahů, osvojování si nových sociálních rolí ve skupině

·       rozvíjet schopnost komunikace, tolerance a spolupráce, respektovat zájmy ostatních i své

·       podporovat rozvoj volního jednání, sebeovládání, popř. i vyrovnání se s případným neúspěchem

 

Komunikace a podpora rodiny:

·         vytvořit  příjemné prostřední pro vzájemné setkávání a výměnu zkušeností rodičů (matek) s dětmi navzájem

·         nabídnout maminkám zajímavé činnosti v tvořivých dílnách

·         hledat  spolu s pozvanými odborníky řešení zajímavých okruhů výchovy a vzdělávání předškolních dětí

·         zajistit krátkodobé hlídání dětí

 

9. Využití poradenských služeb – spolupráce s PPP:

 

PPP v Praze 7 a spolupráce s klinickým psychologem Mgr.Janou Woleskou

·         vyšetření školní zralosti

·         vyšetření dětí se speciálními potřebami

 

Klinická logopédka PaedDr. Jitka Tučková

·         pracuje individuálně s dětmi s vadou výslovnosti přímo v mateřské  škole, metodicky pomáhá při prevenci vad výslovnosti dětí v jednotlivých třídách.

 

 

10. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy:

 

Pedagogická fakulta UK

·         PedFUK se podílí na přípravě fakultních učitelek.

·         Zajišťujeme souvislou a průběžnou praxi studentů u vybraných fakultních učitelek.

·         Konsultujeme seminární a diplomové práce studentů, podílíme se na výzkumných úkolech.

·         Ve spolupráci s nakladatelstvím Dr.Josef Raabe presentujeme úspěšné dílčí vzdělávací projekty školy a studentů praxe.

 

Základní škola

·         Pravidelně navštěvujeme s dětmi základní  školu.

·         Připravujeme společné slavnosti prvňáků a dětí mateřské školy.

·         Konsultujeme připravenost dětí na vstup do základní školy s elementaristkou ZŠ.

 

Lektorská oddělení sbírek NG

·         Připravujeme pravidelné „výpravy“ za výtvarným uměním.

·         Podílíme se na přípravě PROJEKTOVÁNÍ společných návštěv  dětí v NG

a dětského atelieru .

 

Rodiče

·         Dbáme na to, aby ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panovala oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat, ne vždy se to úspěšně daří.

·         Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, kdykoliv přijít a zúčastnit se spolu s dětmi programu školy a jednotlivých vzdělávacích i ostatních aktivit.

·         Pravidelně informujeme rodiče o programu předškolního vzdělávání třídy i o individuálních pokrocích dítěte v rozvoji i učení.

·         Mateřská škola nabízí rodičům poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání         dětí.         

·         Na škole pracuje občanské sdružení „ SDRUŽENÍ RODIČÚ A PŘÁTEL DĚTÍ A ŠKOLY“ registrované MV ČR.

 

 

 

11.Environmentální výchova v rámci školního vzdělávacího programu

Cíle enviromentální výchovy směřujeme k myšlení a jednání dětí, které je v souladu s životním prostředím tak, aby se udržela jeho kvalita.  

Orientovat se v jednoduchých jevech a dějích,které děti obklopují,  postupně je umět hodnotit, zvážit riziko i přínosy a podle toho jednat.Učit se odpovědnosti za důsledky svého chování ve vztahu k prostředí a naučit se některé dovednosti k jeho ochraně a tvorbě. Jde především o to, pozitivně přetvářet prostředí školy, které ovlivní chování dětí. V uplynulém roce jsme úspěšně realizovali tři samostatné  ekologické projekty. Pro realizaci enviromentální výchovy je velmi efektivní forma oslav a slavností /narozeniny, tradiční slavnosti školy např. podzimní posvícení, vánoční trhy a besídka, velikonoční jarmark a pod. /Realizujeme přírodovědné vycházky a vycházky za historií hlavního města Prahy.Chybí nám větší kontakt se zvířaty, seznamujeme se s nimi jen  prostřednictvím výletů do přírody a programy ve spolupráci s rodiči např. "Domácí mazlíčci" . Pečujeme o ptáky v zimě ve Stromovce.

 

12.Multikulturní výchova , integrace a začleňování dětí cizinců do prostředí MŠ

Multikulturní výchova  prostřednictvím alternativního vzdělávacího programu, ve třídě 1.B se  úspěšně od roku 1994 naplňuje.

Tento program doplňuje předškolní vzdělávání o specifické činnosti, např. sledování židovských svátků a naplňování tradic jakož i dodržování stravovacích zvyklostí, jak je v židovské komunitě zvykem. Je určen především pro děti z židovských rodin.

       Tento program  je realizován se  souhlasem  Rady Městské části Praha 7 ze dne 29.11.1994 .K naplňování  tohoto programu nás vede upřímná snaha o podporu vzájemného soužití lidí s rozdílnými historickými a náboženskými tradicemi, vzájemnou koexistenci kultur při vědomí, že společný pobyt dětí v mateřské škole je integračním procesem, který oboustranně přispěje k odstraňování rasové a náboženské nesnášenlivosti a  výchově k toleranci. Při přípravě alternativního programu spolupracujeme s Židovskou obcí v Praze dle písemné dohody.

Integrace a začleňování dětí cizinců do podmínek běžných mateřských škol je velice složité, nese s sebou pozitiva i rizika.Jazyková bariera je příčinou i nesnadného procesu adaptace dětí i sociálního chování, v mnoha případech i rozdíl mezi výchovou dětí v rodině u nás a v jiných zemích. Jazyková vybavenost učitelek je v rovině částečné hovorové znalosti angličtiny, někdy němčiny, francouzštiny a ruštiny. Velice složitá je spolupráce s rodiči, cizinci.

Jedná se o integrované vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se vším všudy, bohužel bez snížení počtu dětí ve třídě.Vzdělávací program třídy musíme upravovat co do obsahu i prostředků , jednotlivcům či skupině dětí cizinců vhodně přizpůsobit, popř. jej doplnit dílčími stimulačními programy.

 

13. Zkušenosti s jazykovou výchovou v rámci vzdělávacího programu školy - doplňkové činnosti :

Děti od 4  do 6 ti let se setkávají s anglickým jazykem při pravidelné výuce v rámci  zájmového kroužku.  Zájmový kroužek vedou  lektoři jazykové školy AKCENT, rodilí mluvčí.

Seznamování s anglickým jazykem má v naší škole již několikaletou tradici. 

Děti se v tomto věku dokáží soustředit pouze omezenou dobu, je proto třeba i při seznamování s cizím jazykem udržovat jejich pozornost a motivaci častou změnou činností a úkolů. Potřebují se učit hrou, stejně jako se učí o světě kolem sebe ve svém rodném jazyce. Děti se v tomto období života učí prostřednictvím různých činností a poznáváním spíše než vysvětlováním. Příběhy, hraní scének, pantomima a fyzická aktivita (např. ukazování, vybarvování, určován pořadí…) jsou pro tuto věkovou skupinu velmi důležité, V tomto věku se dítě učí zejména rozumět a nebát se, když na ně někdo promluví anglicky, tedy v jazyce, kterému ještě úplně nerozumí. Zkouší se dorozumět, jak to jen jde, a používá všechno, co má k dispozici, ať to jsou slova mimika, gestikulace nebo kreslení.

 

14. Děti s trvalým pobytem v jiném kraji

 

 

 

 

 

kraj

 

 

K r a j

Jihočeský

Jihomoravský

Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

Celkem

počet dětí celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

z toho

nově přijatí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Další údaje  o mateřské škole k naplňování cílů předškolního vzdělávání:

·      předplavecký výcvik děti v Axe

·      návštěvy dětí v divadlech , planetáriu a galeriích (spolupráce s NG ve Veletržním paláci na pravidelných setkáních dětí s obrazy a práce dětí ve výtvarných dílnách)¨

·      škola v přírodě

 

·      tématické vycházky a výlety např.:  Pražský hrad a Staroměstské náměstí

                                                                    Pražské židovské město a synagogy

                                                                  „ Královská cesta“ 

                                                                     Polodenní výlet Bradavice nebo Líbeznice

                                                                   "Betlémování a vánoční hrátky" v Kutné Hoře

                                                                    Polodenní výlet do Hrusic za panem Ladou   

                                                                    Výlet do ZOO Chleby a do Poděbrad s plavbou                      

                                                                    parníken po Labi                                                                

                                                                    Výlet a návštěva zámku Loučeň

                                                                     Výlet parníkem "Po stopách vodníků v Praze "

                                                               

                                                                            

                                                                                               

·      tradiční slavnosti  : narozeninové oslavy

                                    Podzimní posvícení

                                    Dopoledne podle pana Lady   

                                    SUKOT

                                    Vánoční trh

                                    Mikulášské nadělování         

                                    CHANUKA

                                    Vánoční besídka

                                    Výšinský karneval

                                     PURIM

                                     Vítání jara

                                     Velikonoční Jarmark

                                     Rej čarodějnic     

                                    Mámo,mamko,maminko“ besídka ke dni matek

                                     Zahradní slavnost - rozloučení s předškoláky

                                     

·      soutěže : Jarní olympiáda, orientační závod na školní zahradě a v oboře Hvězda

·      návštěva divadelních souborů v mateřské škole

·      účast na projektu "Hurá do opery"

·      koncerty v MŠ - vánoční koncert Musica RUSTIKA

·      výlet na kole - Letenské sady

·       programy : Botanické zahrady , ECOCENTRA Praha  a  Lesů hl.m.Prahy

·      hepenink na školní zahradě "Květiny pro školní zahradu"

·      Benefice " VÝŠINY SOBÉ, VÝŠINY VŠEM"

·      Výstava v Jeruzalémské synagoze "DĚTI Z VÝŠIN" od 16.6. do 25.8.2014

                   

                  

 

 

V Praze dne 7.11.2014

                                                                                       PaedDR.Věra Jakoubková

                                                                                        ředitelka mateřské školy