Přijaté děti k předškolnímu vzdělávání

 školní rok  2016/17

PaedDr. Věra Jakoubková, ředitelka Fakultní mateřské školy při Pedagogické fakultě UK, Na Výšinách 3, Praha 7, jako věcně a místně příslušný správní orgán na základě § 165 odstavec 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), na základě žádosti zákonných zástupců, rozhodla dne 7. 4. 2016, podle § 34 školského zákona, o přijetí  děti k předškolnímu vzdělávání.

 

 Do třídy s celodenním provozem se přijímají děti

od 1.9.2016 na zkušební dobu tří měsíců:


316003

316008

316017

316020

316021

316023

316028

316036

316041

316043

316045

316047

316057

316061

316062

316070

316071

316076

316077

316083

316096

316129

316133

316137


 

 

 

Do třídy s alternativním programem se přijímají děti

od 1.9.2016 na zkušební dobu tří měsíců:


316001

316002

316009

316010

316029

316030

316031

316056

316089

316104
 

Do třídy s polodenním provozem se přijímají děti

od 1.9.2016 na zkušební dobu tří měsíců:


316014

316015

316016

316018

316022

316033

316037

316040

316053

316058

316063

316066

316074

316092

316125


 

 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

                                              

 

                                                 PaedDr.Věra Jakoubková

                                                                  ředitelka školy

 

 

 

 

Schůzka rodičů dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2016 se koná 26.4.2016 od 17,00 hodin.

 

Rodiče si na schůzce převezmou rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.