POZVÁNKA

pro zákonné zástupce dětí Fakultní mateřské školy Na Výšinách

NA ČLENSKOU SCHŮZI

SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ A ŠKOLY

 

Kdy:       5.května 2016 od 17,00 hodin

Kde: Fakultní mateřská škola Na Výšinách (Na Výšinách 1075/3, 170 00, Praha 7)

Program:

1.       Rozhodnutí o změně stanov spolku

Návrh usnesení: Přijímají se nové stanovy ve znění, které je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Odůvodnění: Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), který zrušil zákon o sdružování občanů (zákon č. 83/1990 Sb.), na jehož základě vzniklo Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při mateřské škole v Praze 7, Na Výšinách 3/1075. Všechna sdružení se ze zákona k 1. lednu 2014 změnila na spolky.

Všem spolkům vznikla povinnost změnit svůj název tak, aby odpovídal požadavkům nové úpravy. V našem případě se tedy nadále nemá jednat o Sdružení rodičů a přátel dětí a školy, ale o Spolek rodičů a přátel dětí a školy.

Spolky jsou dále povinny upravit své stanovy tak, aby odpovídaly nové právní úpravě. Vedle změny názvu spolku jsou navrhovány i další změny. Cílem je zajistit vhodnou organizaci spolku, aby bylo lépe zajištěno plynulé plnění jeho úkolů – zejména podpora dětí mateřské školy (návštěvy divadel, sportovní akce, výlety). V této souvislosti má dojít zejm. k úpravě kompetencí jednotlivých orgánů. 

Návrh nového znění stanov je k dispozici ve všech třídách mateřské školy.

V Praze dne 4. dubna 2016

 

Za statutární orgán spolku

Mgr. Věra Zemanová-Kirschner