MATEŘSKÉ CENTRUM

 

Poslání a cíle CENTRA

 

1)    rozvoj osobnosti dítěte

·       specifickými výchovnými metodami rozvíjet osobnost dítěte se zřetelem k jeho individuálním potřebám, zájmům a možnostem v oblasti sociální, emocionální, poznávací a tělesné

·       vést děti k citové jistotě a důvěře jako základu pozitivního vztahu k sobě samému, k vnímavosti k ostatním a celkovému rozvoji lidskosti

·       rozvíjet spontánní činnosti a kreativní  schopnost i fantazii a hravost

·       experimentováním s různými materiály zpřesňovat vnímání, učit děti vnímat věci a přírodu kolem sebe, pozorovat jevy a souvislosti mezi nimi, rozvíjet základní myšlenkové pochody

·       podporovat vnímavost k jazyku jako dorozumívacímu prostředku, zkvalitňovat jeho používání, rozšiřovat slovní zásobu. Vytvářet předpoklady  pro sociální kontakty dětí.

·       cíleně rozvíjet okruh poznatků dětí a utváření dovedností v oblasti estetických a pohybových činností

·       cytvářet předpoklady pro začátek předškolního vzdělávání

 

2)socializační funkce

·       umožnit dětem navazování sociálních vztahů, osvojování si nových sociálních rolí ve skupině

·       rozvíjet schopnost komunikace, tolerance a spolupráce, respektovat zájmy ostatních i své

·       podporovat rozvoj volního jednání, sebeovládání, popř. i vyrovnání se s případným neúspěchem

 

3)spolupráce s rodinou

·       vytvořit  příjemné prostřední pro vzájemné setkávání a výměnu zkušeností rodičů dětí navzájem

·       nabídnout maminkám zajímavé činnosti v tvořivých dílnách

·       hledat  spolu s pozvanými odborníky řešení zajímavých okruhů výchovy a vzdělávání předškolních dětí