Den otevřených dveří FMŠ Na Výšinách

20. 4. 2017 od 9.00 - 11.00 hodin a od 15.00-17.00 hodin.

 

Zápis do Fakultní mateřské školy Na Výšinách se bude konat

3. a 4. 5. 2017 od 13.30 do 17.00 hodin.

 

K zápisu s sebou přineste:

·         Rodný list dítěte

·         OP zákonného zástupce

·         Vyplněnou přihlášku

·         Evidenční list potvrzený pediatrem

 

Novela školského zákona č. 561/2004 Sb., vydanou pod číslem 178/2016 s účinností od 1. 1. 2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání.

 

Povinné předškolní vzdělávání - § 34a školského zákona

Povinné pro 5 leté dětí od začátku následujícího školního roku do zahájení povinné školní docházky. Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání. Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, nebo zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání lze uložit pokutu až do 5.000 Kč. /dle § 182a/.

 

Přednostně se přijímají dětí ze spádové oblasti, kterou určí zřizovatel. S účinnosti       od 1. 1. 2017 se obcím vymezuje povinnost určit školské obvody spádových mateřských škol obecně závaznou vyhláškou § 179 odst. 3 školského zákona. Tato spádová oblast může být na dobu určitou i neurčitou. Může se měnit každý rok. Zákonný zástupce může přihlásit dítě      mimo spádovou oblast.

 Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje:                                            

·          na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle    než 90 dnů;

·          na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů;

·          cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů;

·          účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházka v pracovních dnech v rozsahu 4 souvislých hodin denně a je poskytováno bezúplatně i při OŠD. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních i středních školách. Termín jarních prázdnin se určuje podle sídla mateřské školy. Podmínky pro omlouvání neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád.

                                                                                                                       Povinné předškolní vzdělávání může být uskutečněno i jiným způsobem zakotveným v § 34 a odst. 5 školského zákona:

·         individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy;

·         vzdělávání v přípravné třídě základní školy - pouze pro děti s OŠD a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a § 48a;

·         vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.

Jestliže je dítě zařazeno do přípravné třídy základní školy nebo do třídy přípravného stupně základní školy speciální nebo je přijato ke vzdělávání v zahraniční školena území ČR, pak je zákonný zástupce povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte §34a odst. 5 a 6 školského zákona.

 

Individuální vzdělávání dítěte:

Pravidla INV dítěte je upraveno § 34 školského zákona, který je ve školském zákoně obsažen s účinností od 1. 1. 2017.

·         INV se vztahuje pouze na předškolní vzdělávání dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné;

·         dítě, které se bude individuálně vzdělávat, musí být přijato k předškolnímu vzdělávání a musí se stát dítětem MŠ;

·         zákonný zástupce je povinen písemně oznámit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku;

·         výdaje spojené s INV hradí zákonní zástupci (výjimka jsou kompenzační pomůcky u dětí se SVP);

·         MŠ určí v řádu školy datum a způsob pro ověření osvojení očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech u dítěte;

·         zákonný zástupce přebírá zodpovědnost za vzdělávání dítěte;

·         dítě, které se vzdělává podle INV se neúčastní akcí pořádané školou.

 

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte upravuje 34 odst. 2 školského zákona.

Musí obsahovat:

·         Jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu (případě cizince místo pobytu dítěte

·         Období individuálního vzdělávání

·         Zdůvodnění                          

                                                             Zdroj: MŠMT, www.rizeniskoly.cz